Datasäkerhet

1. ALLMÄNT

 • 1.1 Denna personuppgiftspolicy om behandlingen av personuppgifter (GDPR/ Dataskyddsförordningen) förklarar hur Sol og Strand Feriehusudlejning ("Sol og Strand, "oss", "vår", "vi") samlar in och behandlar information om dig.
 • 1.2 Dataskyddsförordningen gäller för personuppgifter, som du uppger till oss, eller som vi samlar in via Sol og Strands hemsidor, t. ex. www.sologstrand.se ("Hemsidan").
 • 1.3 Sol og Strand är juridiskt dataansvarig för dina personuppgifter. Alla förfrågningar till Sol og Strand kan göras via de kontaktuppgifter som anges under pkt 7.2. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN, I VILKA SYFTEN OCH DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN

 • 2.1 När du besöker hemsidan, samlar vi automatiskt in information om dig och din användning av hemsidan, t. ex. om vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på hemsidan, din IP-adress, inklusive din nätverksplats och information om din dator.
 • 2.1.1 Syftet är att optimera användarupplevelsen och hemsidans funktion, samt att utföra målinriktad marknadsföring, dvs. intressebaserad marknadsföring eller beteendestyrd retargeting av annonser via Facebook och Google. Denna behandling av information är nödvändig för, att vi ska kunna ta tillvara våra intressen för att förbättra hemsidan samt för, att kunna visa dig relevanta erbjudanden.
 • 2.1.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s Dataskyddsförordning art. 6, 1:a st., littera f.
 • 2.2 När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på hemsidan, samlar vi in den information, du själv tillhandahåller, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, information om vilka produkter du köper och information om den IP-adress, från vilken beställning har gjorts
 • 2.2.1 Syftet är, att vi skall kunna leverera de tjänster, du har beställt och för övrigt kunna uppfylla vårt avtal med dig, och dessutom skall vi kunna administrera dina rättigheter att ångra och reklamera. Information om dina inköp kan vi också behandla för att uppfylla lagkrav, inklusive bokföring och redovisning. Vid köp samlas IP-adressen in, med avsikten att ta tillvara våra intressen, för att förhindra och dokumentera bedrägeri.
 • 2.2.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s Dataskyddsförordning art. 6, 1:a st., littera b, c och f.
 • 2.3 När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, samlar vi in information om e-postadress och ev. ditt namn.
 • 2.3.1 Syftet är att ta tillvara våra intressen, att kunna leverera nyhetsbrev och målinriktad marknadsföring till dig.
 • 2.3.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s Dataskyddsförordning art. 6, 1:a st., littera f.
 • 2.4 När du ingår ett förmedlingsavtal om uthyrning av din sommarstuga, blir du ombedd att, t. ex. uppge namn, privat adress, sommarstugans adress, e-postadress, telefonnummer samt bankuppgifter. Förutom namn och adresser och bankuppgifter väljer du själv, vilken information du vill ge oss.
 • 2.4.1 Syftet är att kunna förmedla uthyrning av din sommarstuga och att betala för dina tjänster och att erbjuda dig tjänster och de fördelar som är förknippade med uthyrningen, samt att ta tillvara vårt intresse av att kunna skicka nyhetsbrev och för att sända målinriktad marknadsföring.
 • 2.4.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s Dataskyddsförordning art. 6, 1:a st., littera b och f.
 • 2.5 När du hos oss deltar i en undersökning om hur nöjd du är, sparas din personliga information hos det undersökande företaget, om t. ex. namn och e-postadress och kundrelation samt dina svar på alla frågor. Du väljer själv, vilken information du vill ge oss.
 • 2.5.1 Syftet är att förstå och förbättra kundrelationer och kundupplevelser.
 • 2.5.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s Dataskyddsförordning art. 6, 1:a st., littera b och f.
 • 2.6 När du skriver i hemsidans gästböcker, samlar vi in den information du själv tillhandahåller, t. ex. namn och omdömen, information om vilken stuga du har hyrt, när och information om den IP-adress, från vilken kommunikationen gjordes. Du väljer själv vilken information du vill ge oss.
 • 2.6.1 Syftet är att förstå och förbättra kundrelationer och kundupplevelser.
 • 2.6.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s Dataskyddsförordning art. 6, 1:a st., littera b och f.3. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

 • 3.1 Information om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer och bokningsnummer och förmedlas vidare till Tryg Rejseforsikring, som försäkrar våra fritidsgäster vid avbeställning, uppbrott, lösöresansvar samt akut läkarvård. Försäkringspremien ingår i hyran (se hyresvillkoren). Som fritidsgäst kommer ditt namn och nationalitet att uppges på sommarstugeägarens inloggning.
 • 3.2 Information kan lämnas till externa samarbetspartners, som behandlar informationen å våra vägnar. Vi använder externa samarbetspartners för bland annat teknisk drift och förbättringar av vår hemsida, utskick av nyhetsbrev, samt målinriktad marknadsföring, även inkluderande beteendestyrd retargeting, samt för din bedömning av vårt företag och våra tjänster. Till exempel, när du via en länk från oss bedömer oss och våra tjänster på TrustPilot, skickas information om ditt namn och kundnummer till TrustPilot för att verifiera din kundrelation hos oss. När du skriver i vår gästbok, kan du aktivt välja att ditt namn får publiceras på hemsidan. Dessa företag är dataoperatörer och verkar enligt våra instruktioner och behandlar data, för vilka vi är dataansvariga. Dataoperatörerna får inte använda informationen i något annat syfte, än att uppfylla avtalet med oss, och omfattas av sekretess gällande detta. Vi har ingått skriftliga databehandlingsavtal med alla databehandlingsföretag som hanterar personuppgifter å vår vägnar.
 • 3.3 Två av dessa databehandlare, Google Analytics v/ Google LLC. Och Facebook Inc. är etablerade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA är säkrade genom dataprocessorns certifiering inom EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Dataskyddsförordningen art. 45.
 • 3.3.1 kopia av Google LLC's certifiering kan ni finna här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
 • 3.3.2 kopia av Facebook Inc.'s certifiering kan ni finna här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active4. DINA RÄTTIGHETER

 • 4.1 Med avsikt att skapa öppenhet kring behandlingen av din information, måste vi som dataansvariga, informera dig om dina rättigheter.
 • 4.2 Rätt till information
 • 4.2.1 Du har rätt att när som helst begära information om bland annat, vilken information vi har registrerat om dig, vad registreringen har för syfte, vilka kategorier av personuppgifter och vilka som ev. tar emot information, samt information om varifrån informationen kommer. Du har rätt att få dig tillsänt en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter, måste du skicka en skriftlig begäran till data@sologstrand.dk. Du kan bli ombedd att bevisa, att du är den du ger dig ut för att vara.
 • 4.3 Rätt till korrigering
 • 4.3.1 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv korrigerade av oss. Om du upptäcker, att det finns fel i den information vi har registrerad hos oss, uppmanas du att kontakta oss skriftligen, så att informationen kan rättas till.
 • 4.3.2 Information, som vi har samlat in i samband med din bokning eller annat avtal med oss, har du själv möjlighet att korrigera genom att logga in på www.sologstrand.se.
 • 4.4 Rätt till radering
 • 4.4.1 I vissa fall har du rätt till att få alla eller vissa av dina personuppgifter borttagna från oss, t. ex. om du återkallar ditt samtycke, och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. I den mån, en fortsatt behandling av din information är nödvändig, t. ex. för att vi skall kunna uppfylla våra lagliga skyldigheter, eller för att juridiska krav skall kunna fastställas att lagliga krav ska fattas, göras gällande eller försvaras, är vi inte skyldiga att ta bort din personliga information.
 • 4.5 Rätt till att begränsa behandlingen för lagring
 • 4.5.1 Du kan i vissa fall ha rätt att begränsa behandlingen av din personliga information, så att den endast består av lagring, t. ex. om du tycker, att informationen vi behandlar om dig, inte är korrekt.
 • 4.6 Rätt till dataportabilitet
 • 4.6.1 Du har i vissa fall rätt att begära att dina uppgifter som du själv har givit oss, flyttas från oss till ett annat bolag som ansvarar för att behandla dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format.
 • 4.7 Rätt till invändning
 • 4.7.1 Du har när som helst rätt att göra invändningar mot vår behandling av din personliga information, med avsikt till direkt marknadsföring, inklusive den profilering som gjorts för att kunna anpassa vår direkta marknadsföring.
 • 4.7.2 Vidare har du också när som helst rätt till, att av orsaker, som rör din personliga situation, motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter, som vi företar oss med stöd av vår legitima intresseavvägning, jfr. punkterna 2.1 och 2.3 och 2.4.
 • 4.8 Rätt till att återkalla samtycke.
 • 4.8.1 Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke, som du har givit oss för en viss behandling av personuppgifter, inklusive till den profil som du gjort som sommarstugeägare. Om du vill återkalla ditt samtycke, ber vi dig vänligen kontakta oss på data@sologstrand.dk
 • 4.9 Rätt till klagomål
 • 4.9.1 Du har när som helst rätt att inge klagomål till Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K (i Sverige är Datainspektionen ansvarig tillsynsmyndighet), om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt lag. Klagomål kan bland annat göras via mail på dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.5. RADERING AV PERSONDATA

 • 5.1 Insamlad information om din användning av hemsidan, jfr. pkt 2.1. raderas tidigast om du inte har använt hemsidan på 1 år.
 • 5.2 Information som samlats in i samband med din registrering för vårt nyhetsbrev, kommer att raderas när ditt samtycke till ett nyhetsbrev återkallas, med mindre än att vi inte har någon annan orsak för att behandla informationen.
 • 5.3 Uppgifter som samlats in i samband med köp som du har gjort på hemsidan, jfr. pkt 2.2, kommer i generellt att raderas 5 år efter utgången av det kalenderår, då du gjorde ditt köp. Information kan dock lagras under längre tid, om vi har ett legitimt behov av längre lagring, t. ex. om det är nödvändigt för att lagliga krav skall fastläggas, verkställas eller försvaras, eller om lagring är nödvändig för, att vi skall kunna uppfylla lagkraven. Redovisningsmaterialet förvaras i 5 år till slutet av ett räkenskapsår för att uppfylla kraven i bokföringslagen.
 • 5.4 Uppgifter som samlats in i samband med ett förmedlingsavtal, jfr. pkt. 2.4, kommer i princip att tas bort, 3 år efter utgången av det kalenderår, då förmedlingsavtalet har löpt ut. Information kan dock lagras under en längre tid, om vi har ett legitimt behov av längre lagring, t. ex. om det är nödvändigt för att lagliga krav skall kunna fastläggas, verkställas eller försvaras, eller om lagring är nödvändig för, att vi skall kunna uppfylla lagkraven. Redovisningsmaterial lagras i 5 år till slutet av ett räkenskapsår, för att uppfylla kraven i bokföringslagen.6. SÄKERHET

 • 6.1 Vi genomför kontinuerligt tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder mot, att personuppgifter olagligt eller av misstag förstörs, går förlorade, förändras eller försämras samt mot, att de inte skall komma till ovidkommandes kännedom eller missbruk.
 • 6.2 Endast anställda, som har ett verkligt behov av att få tillgång till din personliga information för att utföra sitt arbete, har tillgång till den.7. KONTAKTINFORMATION

 • 7.1 Sol og Strand Feriehusudlejning A/S är juridiskt dataansvarig för de persondata som samlas in via hemsidan.
 • 7.2 Om du har några frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy eller om du vill använda en eller flera av dina rättigheter som beskrivs i pkt. 4, kan du kontakta:
  Sol og Strand Feriehusudlejning A/S,
  Ilsigvej 21,
  Hune,
  9492 Blokhus Tlf. nr.: +45-99444444
  E-mail: data@sologstrand.dk8. ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN

 • 8.1 I det fall vi ändrar i Personuppgiftspolicyn, kommer du att bli informerad om detta vid ditt nästa besök på hemsidan.
 • 8.2 Om du har ingått ett uthyrningsavtal med oss, kommer du att bli informerad om ändringarna i policyn genom att vi skickar information till din registrerade e-postadress och/ eller när du loggar in.9. VERSIONER

 • 9.1 Detta är version 1 av Sol og Strands persondatapolicy daterad den 14 maj 2018