Hyresvillkor

Gäller från januari 2023

1. Hyresbevis/hyresavtal
Hyresbeviset är ett förmedlingsavtal som reglerar uthyrningen av den reserverade semesterbostaden. Den uthyrda bostaden ägs inte av Sol og Strand Feriehusudlejning A/S (hädanefter kallad Sol og Strand) utan av tredje part (privat sommarstugeägare). Avtalet ingås direkt mellan hyresgästen och Sol og Strand men för ägarens räkning. Avtalet är bindande. Hyresförhållandet omfattar nämnda semesterbostad med allt tillbehör som uppges i beskrivningen av denna. Semesterbostaden får inte utan särskild tillåtelse bebos av fler personer än det i beskrivningen angivna antalet. Vid ingåendet av hyresavtalet intygar hyresgästen sig vara 18 år fyllda och myndig. Är alla mellan 15 och 25 år betraktar vi er som en ungdomsgrupp, vilket ägaren i vissa fall måste godkänna innan kontraktet är bindande. Den person vars namn står på hyresbeviset ska vara på plats under hyresperioden och är tillika ersättningsansvarig för eventuella skador eller missbruk av semesterbostaden.

Varken ägare eller Sol og Strand kan hållas ansvariga för buller från byggarbete, närområde, trafik eller liknande. I hus med pool eller spa eller för åtgärder vid klagomål förklarar hyresgästen sig vara införstådd med att servicepersonal kan gå in i huset oavsett om hyresgästen meddelats om detta eller inte.

Om hyresgästen i anslutning till ingåendet av hyresavtalet ingår avtal om köp av andra tjänster, t.ex. entrébiljetter till nöjesparker och kulturella evenemang eller färjebiljetter, är det därmed fråga om fristående avtal med den aktuella leverantören av dessa tjänster. Brister vid eller förseningar relaterade till dessa tjänster ger under inga omständigheter hyresgästen rätt att få kompensation i relation till hyresavtalet med Sol og Strand. Avtalet omfattas inte av lagarna för paketresor eller sammansatta tjänster.

Agenter och webbportaler m.fl. har inte tillåtelse att ingå förmed-lingsavtal med hyresgäst som inte uppfyller rådande hyresvillkor.

2. Städning och skador
Hyresgästen är enligt kontrakt förpliktigad att vid hyresperiodens slut överlämna semesterbostaden i prydligt och städat skick. Eventuell nödvändig städning kommer kunna utföras på hyresgästens bekostnad. Slutstädning av semesterbostaden kan mot betalning beställas hos Sol og Strand. Det är inte tillåtet att hyresgästen – med hänsyn till ansvar mot ägaren av den uthyrda semesterbostaden – överlåter de nämnda städningsförpliktelserna till tredje part.

Hyresgästen är ansvarig för allt som tillhör semesterbostaden och är likaså förpliktigad att ersätta alla förvållade skador som under vistelsen eventuellt uppstår på semesterbostad och inventarier. Dock hänvisas det till villkoren i den gällande ansvarsförsäkringen för inventarier (se punkt 9) som tecknas samtidigt med ingåendet av hyresavtalet. Skulle det under hyresperioden uppstå skador på semesterbostad eller inventarier är hyresgästen förpliktigad att omedelbart underrätta Sol og Strand om detta. Hyresgästen ska vända sig till närmaste Sol og Strand-lokalkontor om adress, e-postadress och telefonnummer finns angivet på hyresbeviset. Om det efter hyresgästens avresa upptäcks skador/brister kommer dessa bli åtgärdade på den aktuella hyresgästens bekostnad, såvida dessa skador/brister inte täcks av någon försäkring (se punkt 9).


3. Försäkring av hyresgäst
I samband med detta avtal har det inte från Sol og Strands sida tecknats någon form av försäkring som täcker personskador eller skador på hyresgästs egendom som uppstår för hyresgästen och dennes medresenärer under hyresperioden.

4. Force majeure och/eller andra exceptionella händelser
Sol og Strand kan på grund av force majeure och/eller andra exceptio-nella händelser, som t.ex. strejk, epidemi, pandemi, karantän, gräns-stängning, krig, väderförhållanden samt olje-/bensininskränkningar eller liknande säga upp hyresförhållandet med omedelbar verkan.

Hyresgästen har inte rätt till ersättning. Sol og Strand kan begära ersättning av hyresgästen för kostnader i samband med upphö-randet av hyresavtalet.

5. Sol og Strands rättigheter
Sol og Strand förbehåller sig i följande fall rätten att antingen återbe-tala det erlagda hyresbeloppet eller att hitta ersättningsobjekt:

  • Kontraktsbrott av ägaren av den hyrda semesterbostaden i förhållande till Sol og Strand
  • Felexpediering
  • Tryckfel

6. Priser och betalningsvillkor
Från Sol og Strands sida är priserna fastställda med förbehåll för avgifter som måste påläggas byråns provision. Prisjusteringar kan dock inte företas inom en tidsfrist på 4 månader efter avtalets ingående. Sol og Strand hyr ut de på företagets webbplats beskrivna semesterbostäderna, om vilka alla uppgifter har lämnats efter bästa kännedom och övertygelse.

Hyresavtalet bekräftas och är bindande vid första inbetalningen. Förfallodag för betalning av första delbetalningen och eventuell andra delbetalning framgår alltid av hyresbeviset. Inga nycklar levereras ut till den hyrda semesterbostaden såvida inte Sol og Strand har dokumenterat full inbetalning av den avtalade hyran.

I samband med uttag av depositionsavgift vid ingående av hyresavtal kommer efter avslutad hyresperiod kostnader för el-, olje-, vattenförbrukningog liknandesamt eventuella skador vållade av hyresgästen att avräknas från beloppet. Resterande depositions-belopp kommer vara hyresgästen tillhanda senast 2 veckor efter avslutad hyresperiod. Vid skador vållade av hyresgästen eller andra tvister kan denna period vara längre än 2 veckor. Om depositions-beloppet inte täcker konstaterade förbruknings- och eventuella skadeersättningsbelopp kommer en räkning på restbeloppet skickas till hyresgästen efter avslutad hyresperiod.

7. Klagomål och skador
Klagomål gällande brister och skador vid/i semesterbostaden ska omedelbart meddelas till närmaste lokalkontor om kontaktuppgifter framgår av hyresbeviset. Meddelanden under vistelsen tas endast emot per telefon eller vid personlig kontakt. Hyresgästen är förpliktigad att bevilja Sol og Strand en rimlig tidsfrist för att åtgärda eventuella brister samt bidra till att förhindra att skador förvärras och minimera eventuella förluster för Sol og Strand. Om åtgärden inte är tillfredsställande ska detta OMGÅENDE meddelas till Sol og Strand.

Vid skadetillfället ska skadan omedelbart anmälas och hyresgästen ska bekräfta skadan.

När husdjur inte är tillåtna är det inte en garanti för att det inte kan ha varit husdjur i huset, varför varken ägare eller Sol og Strand kan ställas till ansvar för allergiska eller astmatiska reaktioner.

Tvistlösning: Såvida en gemensam lösning inte hittas kan klagomål lämnas in till:

Ankenævnet for Feriehusudlejning
Amagertorv 9, 2
DK-1160 København K
Tlf. +45 20 36 22 44
E-mail: info@ankenaevnferiehus.dk.

Ankenævnet for Feriehusudlejning är en privat godkänd överklagan-denämnd som upprättats av Forbrugerrådet och Feriehusudlejernes Brancheforening i Danmark. Alternativt kan EU-kommissionens webbportal för tvistlösning http://ec.europa.eu/odrockså användas för inlämning av klagomål.


8. Uppsägning av hyresavtalet
Hyresgästen kan före hyresperiodens början skriftligt säga upp detta avtal. Skickas uppsägningen via e-post betraktas denna först som mottagen när Sol og Strand har bekräftat mottagandet till hyresgästen. Uppsägningen är först gällande från den dag Sol og Strand har den tillhanda. I sådana fall är Sol og Strand berättigade att kräva skälig ersättning enligt följande krav utan att ytterligare bevis behöver anföras:

  • Fram till 56 dagar före ankomst: 33% av det totala hyresbeloppet, minst SEK 880
  • 55 till 14 dagar före ankomst: 75% av det totala hyresbeloppet, minst SEK 880.
  • Från 13 dagar före ankomst till och medankomstdagen: 100% av det totala hyresbeloppet


Överlåtelse av hyresavtalet
Det är tillåtet för hyresgästen att – mot en expeditionsavgift på SEK 635 – överlåta hyresavtalet till en annan hyresgäst. Detta ska i förekommande fall meddelas skriftligt av båda involverade parter till Sol og Strand.

9. Trygghetsförsäkring
Som en obligatorisk del av hyresavtalet har följande trygghetsför-säkring med TrygForsikring tecknats. Försäkringen täcker avbokning, avbrott, inventarie-och ansvarsskydd samt läkarjour. Beskrivning av regler och gällande villkor kan ses på vår webbplats under sologstrand.se/om-oss/trygghetspaket.

10. Tillämplig lag och domstols behörighet
Hyresförhållandet är reglerat enligt dansk lag och tvister med anledning av kontraktsförhållandet ska likaså avgöras enligt dansk lag.

Domstols behörighet: den domkrets i vilken det hyrda huset är beläget.

11. Ångerrätt
Ångerrätt enligt konsumentlagen gäller inte då det rör sig om bokning av semesterboende. Däremot är det alltid möjligt att säga upp avtalet, se punkt 8.

12. Personuppgiftspolicy
Vi hänvisar till vår nuvarande personuppgiftspolicy på Sol og Strands webbplats.

13. Övrigt
I övrigt hänvisas till Praktisk info på Sol og Strands webbplats.