Hyresvillkor 2022

Gäller från 1 januari 2022 till 7 januari 2023.

1. HyreskontraktHyresbeviset är ett förmedlingsavtal, som reglerar hyran av den reserverade semesterstugan. Det hyrda objektet ägs inte av Sol og Strand Feriehusudlejning A/S (som i fortsättningen benämnes Sol og Strand), utan av tredjepart. Förmedlingsavtalet ingås direkt mellan hyresgäst och Sol og Strand för ägarens räkning. Aftalet är bindande. Hyresförhållandena omfattar nämnda semesterbostad med allt tillbehör som uppgivits i beskrivningen av detta objekt. Semesterbostaden får inte utan särskilt tillstånd, bebos av fler person än det antal som angivits i beskrivning. Vid tecknandet av hyresavtalet skall hyresgästen vara myndig, dvs. ha uppnått en ålder av 18 år.

Om hyresgästen vid tecknandet av hyresavtalet ingår avtal om köp av andra tjänster som t. ex. inträdesbiljetter till nöjesparker och kulturella arrangemang eller färjebiljetter, är det härmed tal om separata avtal med den aktuella leverantören av dessa tjänster och påtalade brister eller förseningar i samband med dessa tjänster ger under inga omständigheter hyresgästen rätt till att begära skadestånd eller liknande vad gäller det ingångna hyresavtalet med Sol og Strand.

2. Rengöring och skadorHyresgästen är enligt avtal skyldig att städa det hyrda objektet och skall vid hyresavtalets slut överlämna detta i ett rent och snyggt skick. Ev. nödvändig rengöring kan utföras för hyresgästens räkning. Slutstädning av fritidsbostaden kan mot betalning beställas hos Sol og Strand. Det är inte tillåtet för hyresgästen - med hänsyn till ansvar mot ägaren av den hyrda fritidsbostaden - att överföra de nämnda rengöringsskyldigheterna till en tredje part.

Hyresgästen är ansvarig för allt, som hör till fritidsbostaden, och är också skyldig att ersätta alla självförvållade skador, som under vistelsen ev. uppstår på fritidsbostad och inventarier. Dock hänvisas det till villkoren i ansvarsförsäkringen för inventarier, som kan tecknas i samband med ingåendet av hyresavtalet, jfr. avsnitt 10.1.3.

Skulle det under hyresavtalet uppstå skador på fritidsbostaden eller inventarier, är hyresgästen skyldig att omedelbart informera Sol og Strand om detta. Hyresgästen skall hänvända sig till närmaste lokala Sol og Strand kontor, vars adress, e-postadress och telefonnummer finns angivna i hyresbeviset. Om skador/defekter uppdagas efter hyresgästens avresa, kommer dessa, såvida det inte finns försäkringsskydd för detta, jfr. avsnitt 10.1.3., att bli reparerade på den ifrågavarande hyresgästens bekostnad.

3. Hyrestagarens försäkringI förbindelse med detta avtal har det inte från Sol og Strands sida tecknats någon form av försäkring till täckning av personskador som hyresgästen och dennes ledsagare kunde råka ut för under avvecklingen av hyresperioden. Det finns inte heller via Sol og Strand ett försäkringsmässigt skydd för ev. skador på hyresgästens och/eller dennes ledsagares tillhörigheter under avveckling av hyresobjektet.

4. Force majeureSol og Strand kan på grund av force majeure, strejk och epidemiska sjukdomsfall samt olie-/bensininskränkningar eller liknande säga upp hyresförhållandet med omgående verkan.

5. Sol og Strands rättigheterSol og Strand förbehåller sig rätten, att vid följande tillfällen, antingen betala tillbaka den erhållna hyresumman eller att hitta ett ersättningsobjekt:

 • Kontraktsbrott av ägaren till den hyrda semesterbostaden i förhållande till Sol og Strand
 • Expeditionsfel
 • Tryckfel


6. BetalningsvillkorHyresavtalet bekräftas och är bindande vid 1: a inbetalningen. Förfallodatum för punktlig inbetalning av 1:a avbetalningen och ev. 2:a avbetalningen framgår alltid av hyresavtalet. Nycklar kommer inte att lämnas ut till den hyrda fritidsbostaden, med mindre än att Sol og Strand har mottagit full dokumentation av inbetalningen för det avtalade hyresobjektet.

I samband med kravet av deponeringsavgift vid ingåendet av hyresavtalet, kommer sådana belopp efter hyresperioden, att bli avräknade mot avgifter för el, telefon, olje- och vattenförbrukning samt för ev. skador orsakade av hyresgästen. Resterande depositionsbelopp kommer att vara hyresgästen tillhanda, senast 2 veckor efter avslutat hyresavtal. I händelse av skador orsakade av hyresgästen, eller andra tvister, kan denna period sträcka sig längre än 2 veckor. Om depositionen inte täcker konstaterade förbruknings- och ev. skadeersättningsbelopp, kommer det efter avslutad hyresperiod tillsändas en räkning på restbeloppet.

7. PrisberäkningFrån Sol og Strands sida är priserna fastställda med förbehåll för de avgifter som kan komma att läggas till byråns provision, i det att prisjusteringar dock inte kan företas inom en frist på 4 månader, efter att avtalet ingåtts. Sol og Strand hyr ut de på internettet beskrivna feriebostäderna, om vilka alla upplysningar har lämnats efter bästa vetande och övertygelse.

8. ReklamationKlagomål över brister i fritidsbostaden, skall omedelbart meddelas till närmaste lokalkontor, vars kontaktinformation framgår av hyresavtalet. Reklamation under vistelsen mottas endast per telefon eller via personlig kontakt. Hyresgästen är skyldig, att tillåta Sol og Strand en rimlig tidsfrist, för att åtgärda eventuella brister och för att undgå förvärring av skador och minimera ev. förlust för Sol og Strand. Om reparationen inte är tillfredsställande, skall detta OMEDELBART meddelas till Sol og Strand.

Överklagande
Om det inte går att hitta en gemensam lösning kan klagomål insändas till:

Ankenævnet for Feriehusudlejning
Amagertorv 9, 2
DK-1160 København K
Tlf. +45 20 36 22 44
E-mail: info@ankenaevnferiehus.dk.

Ankenævnet for Feriehusudlejning är en privat godkänd besvärsinstans, som inrättats av Forbrugerrådet og Feriehusudlejernes Brancheforening.

Alternativt kan EU-kommissionens klagomålsportal online, http://ec.europa.eu/odr också användas vid inlämnande av klagomål.

9. Uppsägning av hyresavtalHyresgästen kan, före hyresavtalets början, säga upp detta avtal. Av bevismässiga skäl rekommenderar vi, att uppsägningen översänds till Sol og Strand som ett rekommenderat brev. Om uppsägningen skickas via e-post, betraktas det först som mottaget, när Sol og Strand har bekräftat mottagandet gentemot hyresgästen. Uppsägningen gäller först från den dag, då Sol og Strand har den i händerna. I så fall har Sol og Strand rätt att kräva skälig ersättning, enligt nedan följande krav utan att ytterligare bevis behöver anföras:

 • Fram till 70 dagar före ankomst: 20 % av det totala hyresbeloppet, min. SEK 635,00
 • 69 till 35 dagar före ankomst: 33 % av det totala hyresbeloppet, min. SEK 635,00.
 • 34 till 14 dagar före ankomst: 75 % av det totala hyresbeloppet, min. SEK 635,00.
 • Från 13 dagar före ankomst: 90 % av det totala hyresbeloppet, min. SEK 635,00.


Överlåtelse av hyresavtal
Hyresgäst har rätt att - mot en expeditionsavgift på SEK 635,00 - att överlåta hyresavtalet till en annan hyresgäst. Meddelandet om detta, skall i förekommande fall, ske skriftligt från båda involverade parter till Sol og Strand.

10. TrygghetsförsäkringSom en obligatorisk del av hyresavtalet har följande trygghetsförsäkring ingåtts:

10.1. Avbokning, ansvar för inventarier samt läkarjourPremien är inkluderad i hyran.
Försäkringen omfattar de personer, som anges i hyresavtalet med Sol og Strand samt eventuella medföljande resenärer. Dessa personer benämns i det följande som ”Försäkrade".

Försäkringen täcker betalningen från den 1:a avbetalningen av det avtalade hyresbeloppet till Sol og Strand och fram till att hyresperioden påbörjas (begynnelseperiod enligt definition i hyresavtalet). Täckning för avbrott, ansvar för inventarier och läkarjour, dock endast fram till hyresavtalets upphörande (upphörande enligt definition i hyresbeviset).
Försäkringen är tecknad hos:

Gouda Rejseforsikring
A. C. Meyers Vænge 9
DK-2450 København SV
Tlf. +45 88 20 88 20
Fax +45 88 20 88 21
E-mail: gouda@gouda.dk
www.gouda.dk

En del af Gjensidige-gruppen
Forsikringsgiver: Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge ORG-nr. 995 568 217. Gouda Rejseforsikrings aktiviteter i Danmark er fra 1. november 2013 købt af Gjensidige Forsikring ASA, Norge, og fortsætter som en del af Gjensidiges danske filial. Gouda Rejseforsikring administreres af Nordisk Forsikrings Service og er blevet det siden 1994. Nordisk Forsikrings Service A/S er et 100 % ejet datterselskab af Gjensidige Forsikring ASA, Norge.
BEMÆRK: Når et uheld indtræder, skal anmeldelse omgående ske til Sol og Strand. Efter notering af skadeanmeldelse sender Sol og Strand anmeldelsen til Gouda, der foretager skadebehandlingen og udbetaler evt. erstatning.
Forsikringsafgift berigtiges i henhold til lov om afgift på skadesforsikringer.

10.1.1. Avbokning10.1.1.1. Vid vilka skadetillfällen täcker försäkringen?
Försäkringen täcker, när det planerade genomförandet av vistelsen i den hyrda feriebostaden inte är möjligt till följd av, att den försäkrade eller en riskperson (riskperson = försäkrades nära anhörig och/eller person, som i sin vård har en icke-medföljande minderårig eller vårdbehövande anhörig) under försäkringsperioden drabbas av en av nedanstående händelser:

 • Dödsfall
 • Allvarlig, akut sjukdom
 • Allvarlig skada
 • Akut försämring av befintlig sjukdom
 • Vaccinationsintolerans
 • Graviditet inträffat under försäkringsperioden
 • Betydande skador på egendom som orsakats av brand, naturfenomen eller vandalism
 • Oväntat uppsägning av heltidsarbete
 • Påbörjan av nytt arbete, såvida personen vid bokningstillfället av vistelsen var utan arbete, och arbetsförmedlingen har godkänt hyresavtalet.


10.1.1.2. Vad täcker försäkringen?
1. Om vistelsen inte tillträdes, täcker försäkringen de utgifter, den försäkrade i enligt med hyresavtalet skall betala till Sol og Strand.
2. 2. Vid försenad ankomst till vistelsen på grund av skäl som angivits under avsnitt 10.1.1.1. täcker försäkringen de outnyttjade semesterdagarna med resans pris per dag. Inte förrän ankomst efter kl. 12 nästföljande dag, betraktas semesterdagen som outnyttjad.
3. 3. Vid försenad ankomst på grund av en försening i kollektivtrafiken i mer än 2 timmar, täcker försäkringen de dokumenterade extra kostnaderna för påbörjat hyresavtal – max. upp till utgifterna av annullering av hela vistelsen.

10.1.1.3. Förhållande vid skadetillfället
Det är ett villkor för Goudas ersättningsplikt, att den försäkrade till Sol og Strand
1. omedelbart efter händelsens inträffande avbeställer vistelsen och skickar in hyresavtalet,
2. från behandlande läkare får ett läkarintyg med diagnos (betalas av den försäkrade) samt, att den försäkrade på begäran ger Goudas läkare tillgång till alla relevanta journaler, inklusive information om tidigare sjukdomsförlopp. Vid avbeställning, skall den försäkrade söka läkare på vistelseorten före avresan. Vid dödsfall bifogas dödsattest,
3. insänder uppsägningsbrev vid uppsägning av heltidsarbete,
4. insänder en bekräftelse från arbetsförmedlingen om godkännande av den bokade vistelsen såväl som det nya anställningskontraktet som bevis för de nya arbetsvillkoren.

10.1.1.4. Undantag
Försäkringen täcker inte förutbetalda utgifter till hotell och transport i samband med försenad ankomst.

10.1.2. AvbrottI händelse av avbrott av en semestervistelse på grund av de skäl som angivits under avsnitt 10.1.1.1. täcker försäkringen de outnyttjade semesterdagarna med vistelsens pris per dag. Vid avbrott efter kl. 12.00 utbetalas ersättning från dagen efter. Försäkringen omfattar även icke-utnyttjad transport.

10.1.3. Ansvar för Inventarier10.1.3.1 Försäkringssumma
Försäkringen täcker upp till DKK 75.000 för skador på inventarier som uppstått underförsäkringsperioden. Skador på fönster, skåp och bänkskivor är dock endast täckta upp till DKK 8.000.

10.1.3.2. Täckningens omfattning
Försäkringen täcker det ersättningsansvar, som den försäkrade enligt de allmänna reglerna om ersättning utom kontraktet, ådrar sig för skador orsakade under försäkringsperioden på inventarier i den hyrda fritidsbostaden, även inkluderande skador på fönster, skåp och bänkskivor.

10.1.3.3. Undantag
Försäkringen täcker icke
1. allmänt slitage, repor, skråmor, nedsmutsning eller gradvis försummelse,
2. stöld begått av den försäkrade eller dennes gäster,
3. avsiktlig skadegörelse förvållat av den försäkrade,
4. skador som orsakats av den försäkrade under självförvållad berusning eller under självförvållad påverkan av narkotika eller andra droger, där påverkan är en väsentligt bidragande faktor till skadan,
5. skador orsakade av husdjur. Detta undantag gäller dock inte för den försäkrades hund,
6. skador på cyklar och sjöfarkoster, inklusive vindsurfare, surfbrädor, kanoter och kajaker samt delar till sådana,
7. kosmetiska skador på tvättställ, inklusive spa- och bubbelbad,
8. skador på swimmingpooler och vattnet däri.

10.1.3.4. Självrisk
Självrisken per skada uppgår till SEK 635,00.

10.1.3.5. Beräkning av ersättning
1. Objekt, som dokumenterat är mindre än 2 år gamla, och som i övrigt var oskadat, innan skadan inträffade, ersätts med återanskaffningsvärdet för motsvarande nytt objekt.
2. För objekt, som är mer än 2 år gamla, beräknas ersättningen på grundval av återanskaffningsvärdet för jämförbara nya objekt med avdrag på 10 % per påbörjat år, från den tidpunkt, då objektet anskaffades. Ersättningen för sådana objekt, kommer att utgöra minst 20 % av nyvärdet.
3. Gouda kan välja att låta skadade objekt repareras eller utbetala ett belopp som motsvarar värdeminskningen.
4. Gouda är berättigat, men har icke skyldighet, att ersätta in natura.

10.1.3.6. Godkännande av ersättningskrav
Gouda är endast skyldig att betala för utgifter, som har gjorts upp med Goudas erkännande. Den försäkrades godkännande eller betalning av ersättningskrav förpliktigar inte Gouda. Genom att godkänna ersättningskravet, riskerar den försäkrade att själv få betala.

10.1.3.7. Förfarande vid skadetillfälle
Vid varje enskilt skadetillfälle, skall den försäkrade omedelbart anmäla detta till Sol og Strand bifogat med nödvändig dokumentation. Vid skador på inventarier skall den försäkrade kännas vid den aktuella skadan.

10.1.3.8. Dubbelförsäkring
Försäkringen täcker icke utgifter, som är täckta av annan försäkring.

10.1.3.9. Regressrätt
Såvida en skada är täckt av en sakförsäkring, bortfaller skadevållarens ersättningsansvar enligt ”Ersättningsansvarslagen” och därmed täckningen för ansvarsförsäkringen, om inte skadan orsakats uppsåtligen eller av grov vårdslöshet.

10.1.4. LäkarjourUnder pågående hyresavtal har den försäkrade tillgång till Goudas 24-timmars läkarjour vid både mindre allvarlig och allvarlig sjukdom. Den försäkrade kan vid kontakt med Goudas Alarmcentral få råd och vägledning om läkarbehandling och medicin.

Gouda Alarm
Tlf. +45 33 15 60 60
Fax +45 33 15 60 61
E-mail: alarm@gouda.dk

10.1.5. Allmänna bestämmelser10.1.5.1. Klagomål
Händelse av att den försäkrade - efter att ha diskuterat ett visst fall med Gouda - inte är enig med Goudas handläggare eller resultat härav, kan klagomål framställas till Goudas klagomålsansvarige:

Gouda Rejseforsikring
Att.: Den klageansvarlige enhed
A. C. Meyers Vænge 9
DK-2450 København SV
E-mail: klage@gouda.dk

Beslut till följd av Goudas klagomålsärende kan överklagas till besvärsinstansen:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaardsgade 2
DK-1572 København V
Tlf. +45 33 15 89 00
(vardagar mellan 10.00 och 13.00)

Vid Inlämnandet av klagomål använde ett speciellt klagomålsformulär, som kan rekvireras från ”Ankenævnet for Forsikring”. Det finns också möjlighet att klaga via nätet. För övrigt hänvisas till www.ankeforsikring.dk.

10.1.5.2. Jurisdiktion
Rättsliga åtgärder mot Gouda kan väckas vid den försäkrades egen hemvist eller vid ”Byretten eller Østre Landsret i København, Danmark”.

10.1.5.3. Definitioner
Akut sjukdom/skadaVid akut täckningsberättigad sjukdom/skada förstås en nyuppkommen sjukdom/ skada, en motiverad misstanke om en nyuppkommen sjukdom eller en oväntad försämring av en befintlig eller kronisk sjukdom.
InventarierFlyttbara föremål, som normalt hör till fritidshuset, såsom musikanläggning, TV, video/DVD-spelare, målningar, ej lampor fästade med spik, fasta telefoner, trädgårdsredskap, köksmaskiner och lösa mattor.
Täckning av fönster och skålarSkador på byggnadens glasrutor, glaskeramikhäll, toalettskålar, cisterner, tvättställ, spabad, bubbelbadkar och allmänna badkar.
Nära anhörigaSom nära anhörig förstås äkta make/maka, samlevnadspartner, barn, styvbarn, fosterbarn, barnbarn, föräldrar, styvföräldrar, fosterföräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, styvsyskon och fostersyskon.
MedresenärEn person, som har planerat att delta i hyresavtalet tillsammans med den försäkrade.
Resans pris per dagHyreskostnaden dividerad med längden på vistelsens varaktighet (resdag och hemkomstdag betraktas som en dag).

11. Tillämpande lag och jurisdiktionHyresavtalet är reglerat enligt dansk lag, och tvister i samband med kontraktsförhållandet skall också regleras av dansk lag. Domstolsbehörighet: Den domsaga där det hyrda huset är beläget.

12. BytesrättDet finns ingen bytesrätt enligt konsumentlagens § 17, då det rör sig om en bokning eller inkvartering i en semesterstuga. Däremot finns det alltid en möjlighet för uppsägning av avtalet, se punkt 9.

13. Övrigt
För övrigt hänvisas till Praktisk info på Sol og Strands hemsida.